Uczestnicy

Uczestnikami projektu są menedżerowie opieki zdrowotnej, jak również przedstawiciele środowisk naukowych, zaangażowani w kształcenie menedżerów opieki zdrowotnej. Wszyscy uczestnicy są członkami STOMOZ.


W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani:


Iwona MAZUR - Koordynator projektu

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, Uniwersité Paris 13 i Université du Litoral Cote d'Opale w Dunkierce; Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi (podyplomowe studium „Zdrowie publiczne”). Menedżer opieki zdrowotnej, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Medycznego, Zachodniopomorskiej Wyższej szkoły Biznesu, Wyższej Szkoły "Stargardinum".  Współpracuje z firmami szkoleniowymi OTREK we Wrocławiu i Ordo w Białymstoku. Organizator wielu konferencji, autorka licznych artykułów i doniesień na konferencjach z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, finansów i zarządzania. Współautorka 6 książek. Brała udział w pracach zespołu ekspertów powołanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w celu opracowania planu „Program zmian sieci Samodzielnych publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego” w 2005r. Członek Zespołu Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami AVICENNA w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (od 2008); Ekspert w projekcie „Portrety szpitali - mapy możliwości”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nadzorowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 2011); Wykonawca grantu "Reorganizacja rachunku kosztów na potrzeby zarządzania szpitalami” (umowa z MNiSW nr 0473/B/H03/2008/35, podpisana w dniu 22.09.2008). Wykonawca grantu "Badanie zapotrzebowania na wiedzę menedżerską personelu medycznego w polskich szpitalach" (umowa z MNiSW nr 0118/B/H03/2010/39, podpisana w dniu 3.11.2010). Powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w skład Wojewódzkiego Zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wyróżniona odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w 2010 roku; prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz V-ce Prezes Zarządu Głównego (od 2012r.). Aktualnie dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu; mężatka, dwoje dzieci.


Beata BOKIEJ 

Absolwentka Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; Studia podyplomowe: Kadry menedżerskie reformy ochrony zdrowia (Project Hope i Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego). Menedżer opieki zdrowotnej, wykładowca, organizator konferencji i autor publikacji z dziedziny przekształceń systemowych zoz. Udziela się dydaktycznie w ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 1999r. laureat Nagrody Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. W 2007r. odznaczona Złotą Odznakę Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. W 2010r. wyróżniona odznaką honorową Ministerstwa Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. W 2011r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. W tym też roku uzyskała tytuł „Lidera zarządzania w ochronie zdrowia” w ramach „Praktycznego MBA w zarządzaniu szpitalem”. W 2011r. na podstawie zdanego egzaminu w Ministerstwie Skarbu Państwa wpisana na listę kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Czynnie i biernie uczestniczyła w wielu sympozjach i konferencjach szkoleniowych. Od 2000r – do 2006r prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, później członek zarządu. W 2005r. członek zespołu ekspertów powołanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w celu opracowania planu „Program zmian sieci Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego”. Dyrektor NZOZ utworzonego przez spółkę Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu SA. Dyrektor NZOZ „Mikulicz” w Świebodzicach należącego do grupy EMC SA. Dyrektor Finansowy Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dyrektor ds. Ekonomiczno – Organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, a później Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Dyrektor Consulting Tempo – biura konsultingowego opracowującego analizy i programy naprawcze lub przekształceniowe w dziedzinie ochrony zdrowia.

 


Joanna CHROMIEC

mieszka na Ziemi Kłodzkiej w Stroniu Śląskim, jest dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, mężatka, mama 15-letniej Pauliny, wykształcenie wyższe, bsolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Podyplomowych Studiów “Zarządzanie Jednostkami Służby Zdrowia”, Agencji Rozwoju Gospodarczego Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich- Studium Zarządzania Kadrami i Kierowania Zasobami Ludzkimi. Ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od 3 lat Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej.

 


Magdalena DYLEWICZ 

W 2004 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku filologia niderlandzka.Następnie w 2009 roku  podjęła studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania Firmą” na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W dalszej kolejności  na tej samej uczelni w 2011 uzyskała tytuł magistra studiów menadżerskich (Master of Business of Administration). Od 8 lat związana jest z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, w którym  obecnie pełni funkcje Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Logistyki

 


Mariusz GROCHOWSKI 

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – kierunek Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami. Uczestnik, a w kolejnej edycji współprowadzący grantów Free Market Economy organizowanych przez Central Connecticut State University i Politechnikę Wrocławską, członek zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych finansowych i handlowych,  Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego – od 2007 roku, brał udział w pilotarzowym projekcie Portrety Szpitali. Uczestnik wielu konferencji branżowych. Samorządowiec. Od 2007 roku Przewodniczący Rady Miasta Brzegu

 


Janina HULACKA

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1992r.) studiów na kierunku ekonomia w zakresie gospodarki miejskiej i samorządowej, studiów podyplomowych "Rachunkowość i kontrola finansowa (2000r.) i studiów podyplomowych "Zarządzanie podmiotami leczniczymi (2013r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Uprawniona do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2004r.). W sektorze ochrony zdrowia pracuje od 2003 roku, gdzie w ramach pracy zawodowej jako dyrektor podmiotów leczniczych przeprowadzała min. przekształcenie SPZOZ w spółkę, łączenie dwóch szpitali (powiatowego i wojewódzkiego). Od 2009 r. dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Mieszka na Pogórzu Izerskim w Gryfowie Śląskim, zamężna, dwoje dzieci dorosłych (córka i syn) oraz pies.
 


Joanna JOŃCZYK 

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Od 2008 r. adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Specjalista w dziedzinach: zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania publicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Podlaska Regionalna Kasa Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku) oraz jest trenerem i konsultantem w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie jako wykładowca. Od 2009 r. posiada uprawnienia do wykonywania funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Jest ekspertem do spraw oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w dziedzinach Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji i Rozwój infrastruktury z zakresu ochrony zdrowia. W latach 2010 - 2011 uczestniczyła jako ekspert ds. ochrony zdrowia w zespole ds. E- zdrowia w województwie podlaskim. Od października 2011 r. pełni funkcję eksperta ZZL w zespole realizującym projekt pt. :„Portrety Szpitali - mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego’’, nadzorowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W maju 2012 odbyła zagraniczny staż naukowy w Londynie (The Polish University Abroad), gdzie uczestniczyła w licznych spotkaniach z przedstawicielami środowisk medycznych w Wielkiej Brytanii (The University College Hospital, The Lister Hospital, The British Medical Association, The Polish Medical Association). Jest autorką kilku projektów badawczych dotyczących zarządzania w ochronie zdrowia oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych koncentrujących się na tej problematyce. W 2008 r. wydała książkę pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej” (Wyd. Difin w Warszawie). W 2012 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku opracowała dokument nt.: Stan i kierunki rozwoju ochrony zdrowia w województwie podlaskim” (143 s.). Aktualnie prowadzi badania naukowe w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków NCN (Nr 2011/03/B/HS4/0454 4) pt.: Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach”.

 


Piotr KARNIEJ 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, właściciel firmy MMS CONSULTING GROUP Doradztwo Gospodarcze działającej na rynku ochrony zdrowia. Członek Zarządu Oddz. Dolnośląskiego i członek Głównego Sądu Koleżeńskiego STOMOZ. Menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Universite Paris 13 i Universite du Littoral Cote d’Opale w Dunkierce. Autor licznych publikacji z dziedziny zarządzania w ochronie zdrowia (m.in. książki „Działalność lecznicza – praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej”, współautor Serwisu Prawo i Zdrowie (Wolters Kluwer), Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ i Healthcare Manager (Wiedza i Praktyka). Specjalizuje się w zarządzaniu podmiotami leczniczymi; prowadzi szkolenia z zakresu systemów informacyjnych, działalności leczniczej i ochrony danych osobowych w ochronie zdrowia. Członek Zespołu Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami "Avicenna" w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ekspert w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, członek zarządu Oddz. Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

 


Marcin KĘSY

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swoich pracach naukowo-badawczych specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach szpitalnych. Jest członkiem Zespołu do Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami „Avicenna” przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowia. W 2008 oraz 2010 roku odbył staże naukowo-dydaktyczne na Uniwersytecie Paryż XIII. Był członkiem zespołu realizującego 3 granty badawcze w latach 2008-2013 a od 2009 roku prowadzi badania indywidualne w szpitalach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa dolnośląskiego. Jest autorem 3 monografii indywidualnych, współredaktorem i współautorem 2 monografii zbiorowych z zakresu ZZL w szpitalach oraz ponad 60 artykułów wydanych w kraju i za granicą.

 


Zofia ORZECHOWSKA

Lekarz dentysta, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych Szkoły Zdrowia Publicznego UJ w Krakowie, członek Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej od chwili założenia tej organizacji. Od marca 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Śląskiego STOMOZ, jak również Wiceprezesa w Zarządzie Głównym tej organizacji. Organizuje i aktywnie uczestniczy we wszystkich konferencjach naukowo – szkoleniowych oddziału śląskiego STOMOZ. Do pracy podchodzi z dużym zaangażowaniem oraz profesjonalnym podejściem. Kierując Zespołem Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o w Jaworznie od 20 lat, z sukcesem przeprowadziła w/w Zakład przez proces restrukturyzacji w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2002 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu ZLO Sp z o.o, od 2011 roku pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora do spraw medycznych. W 2008 roku została odznaczona honorową odznaką Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. W 2011 odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Brązowym Krzyżem Zasługi.

 


Zbigniew ORZEŁ

Lekarz medycyny, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku studiów: zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i UMCS w Lublinie w Instytucie Socjologii, kierunek studiów: zarządzanie w opiece zdrowotnej. Wcześniej: dyrektor szpitali publicznych, kierownik w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

 


Bogusława OZYMKO - STĘPNIEWSKA 

Absolwentka studiów "Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej" na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tłumacz przysięgły języka francuskiego, dyrektor zarządzający w spółce prawa handlowego. Członek Oddz. Dolnośląskiego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. 

 


Maciej SOKOŁOWSKI 

Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej, ukończył Studia Podyplomowe Menedżerskie dla Kadry Medycznej – Program MBA; Master of Business Administration program in Health Care w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Międzyuczelniane Podyplomowe Studium „Organizacja i Zarządzanie Zakładem Opieki Zdrowotnej” prowadzone przez Akademię Ekonomiczną i Akademię Medyczną we Wrocławiu. Od 2012 r. jest Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Oddziału Dolnośląskiego. Od 2002 r. jest Dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu. Został uhonorowany tytułem Złoty Lider Ochrony Zdrowia” w ogólnopolskim konkursie Lider w Ochronie Zdrowia w kategorii Skuteczne Zarządzanie w 2012 r. Najważniejsze osiągniecia w zakresie ochrony zdrowia, oprócz skutecznej restrukturyzacji Centrum Medycznego „Dobrzyńska”, to: pełnienie obowiązków Sekretarza Zespołu ds. zasad zatrudniania i wynagradzania podczas Białego Szczytu Ochrony Zdrowia w 2008 r.; udział w opracowaniu realizowanego na zlecenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego projektu „Program zmian w sieci Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego - analiza i diagnoza przyszłościowa”, czynny udział w pracach Zespołu Ekonomicznego i Zespołu Organizacyjnego podczas Konferencji Okrągłego Stołu w Ochronie Zdrowia – 2003. Żona Katarzyna jest ginekologiem, prowadzi hospicjum i poradnię ginekologiczno-położniczą w Miliczu, jest Prezesem Stowarzyszenia „Niebieskie Motyle”. Synowie: Wawrzyniec lat 12 i Stanisław lat 9 są uczniami szkoły podstawowej.

 


Danuta TARKA 

Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych. Do 2000r. z-ca ordynatora oddziału nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Od 1991 r. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Absolwentka Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1994-97). Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie specjalności medycznej, zarządzania ochroną zdrowia, prawa zamówień publicznych, prawa medycznego. Jest członkiem STOMOZ od chwili jego powstania w 1991r. W latach 2004 – 2008 była V-ce Prezesem Zarządu Głównego STOMOZ, a wlatach 2008-2012 Prezes Zarządu Głównego STOMOZ. Zainteresowania zawodowe – nefrologia i medycyna rodzinna, gospodarka lekiem i szpitalna polityka antybiotykowa. Zainteresowania pozazawodowe to dobra książka,  dokument historyczny, reportaż i …. ogród. Odwieczny problem to brak czasu; sentencja zawodowa - z przymrużeniem oka - „Człowiek składa się z nerek i innych pomniejszych narządów”. Sentencja na życie, z dezyderaty „…. z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny....”
 


Piotr TRYBALSKI

Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (studia podyplomowe: "Zarządzanie w ochronie zdrowia"), kandydat na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa - egzamin przed komisją Ministra Skarbu Państwa zdany w roku 2000. od 2008r. członek Zarządu Odd. Śląskiego STOMOZ, obecnie V-ce Prezes Zarządu Oddziału i członek Głównego Sądu Koleżeńskiego STOMOZ. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach. Od 1998r. dyrektor Szpitala Rejonowego w Zabrzu, obecnie Z-ca Prezesa zarządu spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp.zo.o.

 


Maria WĘGRZYN

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów. Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dydaktyk o wieloletnim doświadczeniu; kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia; ekspert ds. restrukturyzacji ochrony zdrowia woj. dolnośląskiego; specjalizuje się w finansach i ubezpieczeniach ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia; autorka wielu publikacji naukowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, finansów publicznych i samorządowych oraz z zakresu zarządzania finansami

 


 

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci