Projekt

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń). Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

W konkursie w 2013 r. do Narodowej Agencji wpłynęło 711 wniosków na projekty mobilności. Na etapie oceny formalnej odrzuconych zostało 10 aplikacji. 

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej otrzymało dofinansowanie do projektu wymiany doświadczeń VETPRO w ramach projektów mobilności Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, pt. „Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami medycznymi w transformacji polskich podmiotów leczniczych do wymogów Unii Europejskiej”, na 5 miejscu na liście rankingowej.  


 

Obszar projektu:

Wymiana doświadczeń, poprawa jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy.

Obszarem zainteresowania projektu jest w szczególności zidentyfikowanie dobrych praktyk organizacyjnych w następujących dyscyplinach: opieka długoterminowa, psychiatria i psychogeriatria, ratownictwo medyczne, kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr menedżerskich w ochronie zdrowia, implementacja Dyrektywy 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.


Charakterystyka projektu:

Projekty wymiany doświadczeń VETPRO to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach, w celu transferu ciekawych rozwiązań oraz doskonalenia i modernizacji praktyk w zakresie kształcenia zawodowego. Mają na celu zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak również poprawę systemu kształcenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie nowych rozwiązań w instytucji wysyłającej.

 

Harmonogram naboru:

1.

8 sierpnia 2013 r.          

ogłoszenie komunikatu o uzyskaniu dofinansowania na stronie internetowej www.stomoz.pl, stronie programu www.leonardo.stomoz.pl i w siedzibach oddziałów STOMOZ

2.

10 sierpnia 2013r.  

rozpoczęcie naboru kandydatów z wykorzystaniem elektronicznej ankiety na stronie programu www.leonardo.stomoz.pl

3.

16 sierpnia 2013r., godz. 15.00

zamknięcie elektronicznej ankiety zgłoszeniowej dla kandydatów na stronie www.leonardo.stomoz.pl (dla ankiet dostarczanych pocztą, faxem lub e-mailem jest to termin dostarczenia ankiety do siedziby koordynatora projektu)

4.

17 sierpnia 2013r., Wrocław, ul. Wołowska 9

test językowy z podstaw języka francuskiego 

5.

17 sierpnia 2013r., Wrocław, ul. Wołowska 9

test zawodowy 

6.

17 sierpnia 2013r., 

ogłoszenie wyników testów: językowego i zawodowego

7.

17 - 18 sierpnia 2013r., Wrocław, ul. Wołowska 9

rozmowa kwalifikacyjna (dla kandydatów zakwalifikowanych po przeprowadzeniu testów)

8.

19 sierpnia 2013r.

ogłoszenie wyników kwalifikacji na stronie internetowej programu www.leonardo.stomoz.pl i w siedzibach oddziałów STOMOZ

9.

23 – 25 sierpnia 2013r., Wrocław, ul. Wołowska 9

obowiązkowe szkolenie pedagogiczno – kulturowo - językowe dla osób zakwalifikowanych do programu i osób z listy rezerwowej (część I)

10.

6 – 8 września 2013r., Wrocław, ul. Wołowska 9

obowiązkowe szkolenie pedagogiczno – kulturowo - językowe dla osób zakwalifikowanych do programu i osób z listy rezerwowej (część II)

Ankietę, o której mowa w pkt. 3 harmonogramu rekrutacji należy wypełnić elektronicznie na stronie www.leonardo.stomoz.pl, jednak w przypadku trudności można ją przesyłać także pocztą, faxem lub emailem (liczy się data i godzina wpływu) lub składać osobiście w godzinach pracy biura Koordynatora Projektu we Wrocławiu, ul. Wołowska 9. Ankieta w formacie PDF znajduje się na stronie www.leonardo.stomoz.pl w dziale „Do pobrania”

Godziny testów, o których mowa w pkt. 4 i 5 oraz rozmowy, o której mowa w pkt. 7 zostaną podane uczestnikom zakwalifikowanym, za pośrednictwem poczty elektronicznej

logo-leonardo

Projekt jest finansowany przez Komisje Europejska w ramach Programu "Uczenie sie przez cale zycie" - Leonardo da Vinci